SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER GMF A/S

§ 1 – Anvendelsesområde
1. Enhver aftale indgået mellem GMF A/S (herefter GMF) og kunden (herefter Kunden) er underlagt nærværende forretningsbetingelser. Nærværende forretningsbetingelser er således en integreret del af aftalegrundlaget og bindende for begge parter.

2. Enhver fravigelse af forretningsbetingelserne skal være udarbejdet skriftligt og bekræftet skriftligt af begge parter.

1.3. Kundens eventuelle egne salgs- og leveringsbetingelser har alene gyldighed, såfremt GMF skriftligt har anerkendt og bekræftet dette over for Kunden.

1.4. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelsen og Kundens ordre eller accept, er ordrebekræftelsen gældende.

1.5. Såfremt en betingelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er ugyldig, bortfalder alene den pågældende betingelse. Den ugyldige betingelse skal herefter erstattes af en ny betingelse, som skal udformes i henhold til formålet med den ugyldige betingelse.

§ 2 – Betaling
2.1. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelse er angivet i DKK/EURO ekskl. moms og eventuelt andre merværdiafgifter.

2.2. GMF’s faktura forfalder til betaling 30 dage efter fakturadatoen, med mindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af begge parter.

2.3. Såfremt betaling udebliver tilskrives renter med 2 procent pr. påbegyndt måned.

2.4. GMF er berettiget til at opkræve rykkergebyrer på DKK 250,00, såfremt Kunden ikke betaler i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.

2.5. GMF’s ydelser afregnes efter de til enhver tid gældende satser og takster.

2.6. GMF forbeholder sig ret til prisregulering som følge af ændrede offentlige afgifter, gebyrer, fragtpriser, toldsatser, valutakurser, forsikringsvilkår, prisstigninger, arbejdslønninger, priser fra underleverandører, prisændringer på materialer samt andre lignende forhold, som indtræder efter aftalens indgåelse.

2.7. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav hos GMF, som ikke skriftligt er anerkendt og bekræftet af GMF.

2.8. Kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art hos GMF.

2.9. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde eller nægte at betale nogen del af købesummen som følge af Kundens reklamation over en mangel.

2.10. Såfremt Kunden ikke har accepteret det af GMF fremsatte tilbud inden 7 dage efter fremsættelse bortfalder tilbuddet.

2.11. Alle priser angivet i på hjemmeside o. lign. er vejledende, og GMF tager forbehold for ændringer og fejl.

2.12. GMF forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er sket.

§ 3 – Levering
3.1. Levering sker ab værk Gelsted, Hylkedamvej 70, 5591 Gelsted, med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af begge parter.

3.2. Risikoen går over til Kunden ved levering.

3.3. Såfremt Kunden ikke afhenter varen i rette tid, opbevarer GMF varen for Kundens egen regning og risiko.

§ 4 – Ansvar for mangler
4.1. Mangler påvist af Kunden berettiger ikke Kunden til afslag i prisen eller til at ophæve aftalen med GMF.

4.2. GMF skal afhjælpe manglen hurtigst muligt ved at foretage ombytning eller kreditering efter eget valg. Fristen for afhjælpning er afhængig af manglens art og omfang samt forholdene i øvrigt.

4.3. GMF hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af goodwill eller andet indirekte tab.

§ 5 – Reklamation
5.1. Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler eller misligholdelse overfor GMF, som nævnt i § 3, er Kunden forpligtet til at reklamere straks og inden 8 dage efter afhentning ab værk Gelsted.

5.2. Reklamationen skal være skriftlig og indeholde en specifikation af de mangler der påberåbes.

§ 6 – Returnering
6.1. Varer tages alene retur efter forudgående skriftlig aftale mellem parterne, og såfremt varen er ubrugt og i rengjort stand.

§ 7 – Produktansvar
7.1. GMF hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af goodwill eller andet indirekte tab som følge af produktskade.

§ 8 – Lovvalg og værneting
8.1. Enhver tvist mellem GMF og Kunden skal afgøres efter dansk ret og med Odense Byret som værneting.

Scroll to Top